چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای واگذاری کارهای حجمی شامل خدماتی ، فضای سبز، حمل ونقل، ....

شهرداري آستارا در نظردارد مناقصه واگذاري كارهاي حجمي: شامل واگذاري كارهاي خدماتي ، فضاي سبز ، حمل و نقل ، تاسيسات و نگهبان و ... به شماره مناقصه 200205208000025 برابر مصوبه شماره 48 بشماره 288/ 02 / 6 / ش مورخه 20 / 6 / 1402 شوراي اسلامي شهر آستارا را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس . setadiran.ir www انجام خواهد شد.

متقاضايان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.


١٠:٥١ - پنج شنبه ٢٠ مهر ١٤٠٢    /    شماره : ١١٢٨    /    تعداد نمایش : ٣٤٢