چاپ        ارسال به دوست

آگهي مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (يكپارچه) يك مرحله اي اجراي عمليات جوي جدول با جدول ، انضمام اجراي تك جدول با يك طرف پشتبد با جدول در سطح شهر (نوبت دوم)

كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي ( به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زماني :
تاريخ انتشار فراخوان : روز چهارشنبه مورخ 20 / 4 / 1403
-مهلت دريافت اسناد فراخوان : روز شنبه مورخ 30 /4 /1403
-مهلت ارسال پيشنهادات : تا ساعت 13 ظهر روز شنبه مورخ 13 /5 /1403
-زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح ، روز يكشنبه مورخه 14 /5 /1403
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به مبلغ 100 / 430 / 710 / 1 ريال بحساب 0116982655006 به نام تمركز وجوه سپرده شهرداري
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : آستارا -خيابان امام (ره) شهرداري آستارا - 01344822025


٠٧:١٠ - سه شنبه ١٩ تير ١٤٠٣    /    شماره : ١١٣٨    /    تعداد نمایش : ١٠