شرح وظایف :

۱-جمع آوري ، ساماندهي و بهنگام سازي كليه آمار و اطلاعات امور خدمات شهري .

۲-تهيه آمار و اطلاعات و همچنين انجام پژوهش در زمينه هاي مختلف خدمات شهري .

۳-تهيه و تدوين طرح هاي لازم جهت بهينه كردن امور خدمات رساني به شهروندان .

۴-نظارت و بازديد روزانه از سطح شهر واعلام نواقص به مناطق جهت رفع آنها .

۵-اعمال نظارت و كنترل كمي و كيفي بر عملكرد پيمانكاران خدمات شهري .

6-  شستشو و تنظیف و لایروبی کانالها و جوی های معابر شهری طی برنامه زمانی

۷-تنظيم میزان کارکرد روزانه و ماهيانه نیروهای روزمزد خدمات شهري .

۸-پيشنهاد فسخ ، انفصال و تمديد قرارداد پيمانكاران از طريق حوزه معاونت خدمات شهري .

۹-نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ايستگاه هاي انتقال زباله .

۱۰-نظارت برانجام توزين كليه كاميونتهاوكاميونهاي حاوي زباله،نخاله و ضايعات فضاي سبزدرتمام طول مدت شبانه روز .

۱۱-بررسي ماشين آلات ، خدمات مورد نياز مناطق با توجه به وضعيت موجود آنها اعم از تناژ زباله ، متراژ منطقه و

۱۳-پيگيري امور مربوط به نامگذاري معابر .

۱۴-برنامه ريزي در خصوص تهيه آمار پرسنلي كارگري مناطق به صورت بهنگام .

۱۵-برنامه ريزي در خصوص انجام معاينات و آزمايشات مربوط به طب كار و نحوه اعزام كليه كارگران شاغل در مناطق

۱۶-برنامه ريزي اياب و ذهاب كارگران وبررسي هزينه هاي مربوطه .

۱۷-تعيين سقف كارگري مناطق با توجه به وسعت و محدوده خدماتي .

۱۸-تعيين ليست اقلام مورد نياز كارگران اعم از البسه و تجهيزات و انجام ، پيگيري لازم جهت خريد .

۱۹-ايجادهماهنگي لازم جهت آموزش خانواده كارگران مناطق وريشه كني بيماريهاي انگلي و...درتمام طول سال .

۲۰- برنامه ريزي به منظور آمادگي جهت مقابله با حوادث غير مترقبه و نظارت بر اكيپ هاي مورد نظر

۲۱-تنظيم پيش نويس بودجه موارد مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهري و حضور در جلسات مربوطه .

۲۳-هماهنگي با اداره روابط عمومي در زمينه درج بروشور ، تيزر تبليغاتي ، اعلاميه ها و ...  .

۲۴-هماهنگي با جرایدو اصحاب رسانه و ارسال رويدادها و پيامهاي مهم حوزه خدمات شهري .

۲۵-برنامه ريزي جهت معدوم نمودن حيوانات موذي ( اتلاف سگهاي ولگرد و موشهاي اطراف انهار و رودخانه ) .

۲۶- تهيه وارائه گزارشات لازم به مدير ذيربط .

۲۷-تهيه و برقراري مستندات مربوطه .

    -اجرای طرح تفکیک از مبدا  و پوشش صددر صدی  سطح شهر

     -بازدید و کنترل و ساماندهی محل آرامستان

     -همکاری با نهادها و ارگانهای دولتی درخصوص اجرای برنامه ها ومناسبتهای فرهنگی ومذهبی