اهداف و وظايف

·        تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل و ترافيك شهر با همکاري دستگاههاي ذيربط و تدوين فرايندهاي استفاده از آن‌ها.

·        ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين،آئين نامه ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذيربط.

·        انجام مطالعات مورد نياز حمل و نقل درون شهري و به هنگام سازي ادواري آن‌ها و نظارت و تصويب مطالعات موردي انجام شده

·        ارائه پيشنهاد و پيگيري اقدامات اجرايي جهت افزايش سهولت و ايمني تردد و جابجايي مسافر و كالا.

·        بررسي و ارائه طرح، راهکار و پيشنهادات جامع و هماهنگ در جهت بهبود زيرساخت‌ها، ناوگان و تجهيزات و افزايش سهم حمل و نقل همگاني به سهم مطلوب با همکاري مراجع ذيصلاح.

·        سياستگذاري و تدوين راهبردهاي مورد نظر براي هيأت مديره سازمان‌هاي تابعه و همچنين نظارت بر حسن عملکرد فني و مالي سازمان‌هاي مذکور، ستاد و مراکز معاينه فني خودرو، مرکز کنترل ترافيک، پارک آموزش ترافيک و ساير ارکان معاونت.

·        تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي توسعه سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل عمومي و نيز مديريت و هدايت جريان ترافيک و اطلاع‌رساني به شهروندان.

·        تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي اجرايي در خصوص ايجاد محدوديت‌هاي ترافيک و توسعه فرهنگ پياده‌روي و ترويج دوچرخه‌سواري در شهر.

·        تدوين برنامه‌هاي آموزش عمومي و تخصصي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي شهروندان.

·        تنظيم و تدقيق بودجه عمراني معاونت و سازمان‌هاي تابعه جهت ارائه و تصويب در مراجع ذيربط.

·        اقدامات لازم در جهت ارتقاءسطح دانش و بينش فني كاركنان و كارشناسان سازمان حمل و نقل

·        شركت فعال در مجامع ملي و استانی ، آموزشي، پژوهشي و مطالعاتي.

·        تدوين سياستها و خط مشي هاي اجرائي لازم در حيطه وظايف.

·        شناسايي و پيگيري تأمين منابع درآمدي پايدار.

·        تهيه طرح‌هاي اصلاح هندسي و ساير طرح‌هاي مورد نياز حمل و نقل و ترافيك شهر (در حيطه وظايف) و نظارت بر عمليات اجرايي آن‌ها.

·        طراحي و ساماندهي پايانه هاي درون شهري، ايستگاه هاي تاکسي در سطح شهر ونظارت بر عمليات اجرايي آنها.

·        ايمن سازي معابر و تقاطع‌‌ها از طريق تهيه طرح‌هاي ايمن‌سازي و تابلوگذاري و همچنين نصب، تعمير و نگهداري تجهيزات، تابلوها و علائم ترافيکي عمودي و افقي و اجراي خط كشي طولي و عرضي.

·        ارائه و اجراي راهكارهاي مناسب جهت آرام سازي ترافيك محلي.

·        طراحي، نصب و نگهداري تابلوهاي اطلاعاتي راهنماي مسير و آدرس دهي .

·        مکانيابي، طراحي، خريد تجهيزات و نصب انواع سامانه‌هاي چراغ راهنمايي.

·        مطالعه و بررسی جهت توسعه مسير دوچرخه سواري در شهر و تحقق طرح دوچرخه اجاره‌اي و همچنين ترويج فرهنگ پياده‌روي.

·        رعايت سياستها، استانداردها، قوانين و مقررات براي حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي در كليه طرح ها و راهكارهاي اجرائي.

·        چنانچه اجراي هر يك از بندها فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانون ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد.

·         تسهيل تردد ترافيک عبوري شهر و افزايش کارايي تأسيسات حمل و نقلي در مبادي ورودي شهر.

·        افزايش انضباط اجتماعي و ارتقاء فرهنگ عبور و مرور در بخش حمل و نقل همگانی

·        توسعه و ساماندهي سيستم حمل و نقل همگاني .

·        ارتقاء ايمني وسايل نقليه، دوچرخه سواران و عابران پياده در سيستم حمل و نقل و ترافيک.

·        استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه در هيأت مديره سازمان‌هاي تابعه و هدفگذاري در هيأت مديره سازمان‌ها.

·        ايجاد فرايندهاي عملياتي براي جلوگيري از تردد خودروهاي فرسوده و ارسال اين خودروها براي مرکز اسقاط و نوسازی

·        انجام اقدامات عملي براي افزايش سهم حمل و نقل عمومي در شهر و حومه.

·        پيش بيني محل استقرار ايستگاه تاکسی در  ايستگاه (هاي) خطوط ريلي قطار حومه شهري در قالب طرح جامع

·        پیش بینی و برنامه ریزی بلند مدت برای واقعي نمودن کرايه تاکسي شهری ، بی سیم ، تلفنی ، خطی و ...

·         سازمان دهي ايجاد خطوط حمل و نقل عمومي شبانه تاکسی کمربندی و تلفنی و بی سیم 1810

·        انجام اقدامات عملي براي افزايش سهم دوچرخه سواري و پياده‌روي در شهر.

·        ايجاد مسير ايمن براي دوچرخه سواري و پياده روي داخل شهر و جاده سلامت واقع در حاشیه بلوار کمربندی عباس آباد

·        ساماندهي حمل و نقل بار درون  شهری

·        بهبود در کيفيت (سازه و سطح) آسفالت معابر جهت بهبود در انجام خط کشي‌ها و نيز نصب تجهيزات افقي و شناسگر در سطح معابر.

·        شناسايي معابر داراي ضعف سيستم روشنايي و پيگيري تأمين روشنايي کافي در معابر.

·        تقويت پليس راهنمايي و رانندگي و افزايش سطح انتظارت شهروندان و شوراي شهر از پليس جهت ايجاد التزام بين رانندگان و عابران به رعايت مقررات و افزايش احترام متقابل بين شهروندان.

·        تعامل با شوراي هماهنگي ترافيک استان و شهرستان جهت اجرای مصوبات

·        نصب انواع تابلوهاي راهنماي مسير، اطلاعاتي و اخباري براي رانندگان در محدوده معابر.

·        نصب انواع تابلوهاي راهنماي مسير، اطلاعاتي و اخباري براي عابران پياده در محدوده پياده روها.

·         پیگیری امور مربوط به خودرو های تاکسی تلفنی که به رنگ سبز تغییر داده شده اند از پلیس راهور استان

·         جلسه با مدیران تاکسی تلفنی ها و ریئس اماکن نیروی انتظامی جهت به روز کردن تاکسی تلفنی ها و اخذ نرم افزار مربوطه برای 43 تاکسی تلفنی

·         پیگیری از بانک های عامل (صادرات- ملی- ملت- تجارت- سپه آستارا) جهت اعطای تسهیلات برای جایگزینی تاکسی های فرسوده

·         افتتاح و راه اندازی شرکت تعاونی اوای شمال  ویرمونی

·

·         راه اندازی و افتتاح شرکت ون هما آستارا و بکارگیری 15 دستگاه تاکسی شرکتی در مسیر های مورد نیاز شد و استعلام و صدور دفترچه فعالیت برای مالکین و کمکی های آنان

·         ایجاد شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر آستارا و حومه

·         ساماندهی تاکسی تلفنی های شهر آستارا به تعداد 54 واحد دفتر و حدود 1500 دستگاه خودرو فعال آن

·         انجام کشیک های نوروزی و تعطیلات با ساماندهی تعدادی از خودرو های فعال در تاکسی تلفنی های شهر آستارا

·         تکریم ارباب رجوع با محوریت (شهرداری خانه ماست)